PROFESÖR SADIK KILIÇ
ORDU ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI/TEFSİR USULÜ VE TARİHİ BİLİM DALI/ (Araştırmacı ID : 4871) - (ORCID : ) sadikkilic@odu.edu.tr

İlahiyat Temel Alanı Temel İslam Bilimleri

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Tez Durumu
2018 İLKAY İYİBİLGİN Kur'an'da Amel-Ceza İlişkisi Bağlamında Amel Defteri Devam Ediyor
2018 İBRAHİM ŞİMŞEK Abdullah İbn el- Mübârek'in Kitabu'z-Zühd ve Buhârî'nin Kitabu'r-rikâk bölümlerinin mukayesesi ve tefsir ilmi açısından değerlendirilmesi Tamamlandı
2016 SONGÜL HACIOĞLU Tarihî çerçeve, nüzûl ortamı, üslup ve konuları bakımından Mâide ve İsrâ sûrelerinin karşılaştırmalı incelenmesi Tamamlandı
2015 METİN ÇETİN Muhammed Ali Es-Sâbûnî'nin "Revâiu'l-Beyân Tefsîru Âyâti'l-Ahkâm Mine'l-Kur'an" tefsiri bağlamında Ahzâb suresindeki hükümlerin mukayeseli incelenmesi Tamamlandı
2015 MUHAMMED SAFA YOLCU İnsanın Yaratılış Amacı Olarak Kur'an'da İmtihan Kavramı Devam Ediyor
2014 MOJAHED ALHOUT Cuhüdu'l-Muhaddsin fi't-Tefsir fi'l- karni'r-Rabi el-Hicri Tamamlandı
2014 ABDÜSSAMET ARSLAN Tarihi çerçeve, nüzul ortamı, üslup ve konuları bakımından Şems, Leyl ve Duha Surelerinin karşılaştırmalı incelenmesi Tamamlandı
2013 YILMAZ BARLAS Kur'an-ı Kerim'de te'vîl kavramı ve ilgili âyetler bağlamında tahlili Tamamlandı
2009 MUHAMMED SADIK KILIÇ Enfâl sûresinin içerdiği hükümler ve Tefsîru't-Tahrîr ve't-Tenvîr ekseninde değerlendirilmesi Tamamlandı
2006 ZEYNEP ŞIK Kur`an`da hesap kavramı Tamamlandı
2003 HİKMET KOÇYİĞİT Kur`an`da eleştirel tavır Tamamlandı
1999 FİKRET GEDİKLİ İnanç özgürlüğü açısından irtidat ve savaş ayetleri Tamamlandı
1999 SAADETTİN ALTINIŞIK Kur`an`da ihsan kavramı Tamamlandı
1997 AYHAN NİŞANCI Kur`an-ı Kerim`de fıtrat-misak münasebeti Tamamlandı
1993 ORHAN ATALAY Kur'an-ı Kerim'de insan-meta ilişkisi ve çalışmanın yeri Tamamlandı
1990 ZEKİ YILDIRIM Müfessir İlkiya el-Herrasi'nin "Ahkamu`l-Kur`an" adlı eserine göre, kıraat farklarının hukuki ayetlerin tefsirindeki rolü Tamamlandı
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Tez Durumu
2016 MURAT SARIGÜL El-Âlûsî'nin Rûhu'l-Me'ânî isimli eserinde ahkâm tefsiri Tamamlandı
2014 HALİT BOZ Yoksulluğa karşı Kur'an ahlakı Tamamlandı
2013 MURAT SARIGÜL el-Alûsî?nin Rûhu?l-Me?ânî İsimli Eserinde Ahkam Tefsiri Devam Ediyor
2012 ALİ ŞİMŞEK Kur'an'ın İnsanı İnşa Süreci "Mekke Dönemi Örneği" Devam Ediyor
2010 ESRA HACIMÜFTÜOĞLU Kur'an-ı Kerim'in irşad üslubu Tamamlandı
2007 MEHMET ZEKİ KARAKAYA Ebussuûd tefsirinde belâgat ilmi uygulamaları Tamamlandı
2000 İBRAHİM HİLMİ KARSLI Kur`an tefsirinde sosyo-kültürel çevrenin rolü ve bu bağlamda Türkiye örneğinde kadın Tamamlandı
1998 HÜSEYİN GÜLLÜCE Mevlana ve Kur`an tefsiri açısından mesnevi Tamamlandı
1998 ORHAN ATALAY Bir arada yaşamanın Kur`ani temelleri Tamamlandı
1997 ZEKİ YILDIRIM Razi`nin Et-Tefsiru`l Kebir`indeki fıkıh usulü uygulaması Tamamlandı
1994 ŞADİ EREN Kur`an`da gayb bilgisi Tamamlandı
1987 ALİ EROĞLU Müfessir Bağavi, hayatı ve tefsirindeki metodu Tamamlandı

2019 © ORDU ÜNİVERSİTESİ